INFO

posted on 02 Jan 2011 05:34 by comiconroad

 

 

 

 

Comicon Road 8 (Kokoro) 

สถานที่จัด : อาคารรวมจิตเพียรธรรม โรงพยาบาล เซนต์หลุยส์

วันที่ : วันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556

เวลา : 10.30 – 16.00.

ค่าเข้างาน : 60 บาท

 

-  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

กฏระเบียบภายในงาน